Zwarte lijst Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag, 21 juni 2007 14:47
  • Fietsdiefstal bleef bij binnenlandse zaken een niet-prioritaire zaak. Als er al wat bewoog op dat vlak, kwam dit vooral vanuit enkele lokale politiezones. Eén lichtpuntje: de mogelijkheid tot digitale aangifte van fietsdiefstal (maar wat zijn we er mee als er verder niets mee gedaan wordt?)

  • Er is op het vlak van fiscaliteit niets gebeurd om een verschuiving in de keuze van de vervoerswijze voor het woon-werkverkeer (lees: verhoogd fietsgebruik) te bereiken via fiscale maatregelen

  • Er zijn nog steeds geen afdwingbare / verplichte normen voor fietsen (naast de Europese standaardnormen dus, die zonder Richtlijn een min of meer vrijblijvend karakter behouden)

  • Verwarrende communicatie omtrent zone 30 schoolomgevingen (minister Landuyt);

  • Snelheidshandhaving gebeurde vooral door de federale politie en te weinig door de lokale politiezones, dus net waar er veel gefietst wordt en handhaving vanuit fietsstandpunt dus het meest nodig is op bvb. parkeren op fietspaden e.d.);

  • Er is nog steeds geen oplossing voor het stallen van fietsen als er te weinig fietsenstallingen zijn (fietsen mogen niet op de openbare weg noch op het trottoir gestald worden – cfr. problemen in Leuven)

  • Er ontbreekt nog steeds een (instituut voor) ongevalsanalyse; verkeersveiligheidsbeleid zonder ongevalsanalyse blijft zo te veel gebaseerd ‘op het buikgevoel’

  • De electronisch bewaakte fietsenstallingen aan NMBS-stations liepen andermaal met een sisser af: het systeem bleek andermaal niet naar behoren te functioneren  - Wispelturige verkeerswetgeving: bromfietsen B werden weer toegelaten op het fietspad binnen de bebouwde kom (nadat ze eerst - ook al tijdens deze legislatuur - op de rijbaan werden gebracht) – een onbegrijpelijke maatregel waarvoor niemand vragende partij was!

  • De vereenvoudigde verkeerswetgeving werd niet gehaald: er stonden positieve wijzigingen op til (bvb. toelaten van fietsers in voetgangerszones, toestaan van inhalen langs rechts door fietsers van gemotoriseerde voertuigen in traag vooruitschrijdende file etc), maar het werk werd veel te laat gestart, zodat het dode letter bleef tijdens deze legislatuur. Het proces om tot een nieuwe verkeerswetgeving te komen start je niet op een half jaar voor het einde van de legislatuur; dat is een werk dat ernstig dient te gebeuren met een ruime timing voor zowel de Federale Commissie Verkeersveiligheid, adviesprocedure gewesten en Raad van State, etc.

  • Er blijft een gapend tekort aan wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van meer fietsgebruik voor gezondheid, economie, milieu,….


Zwarte lijst van pijnpunten in het federale fietsbeleid in ons land volgens de Fietsersbond. In het rapport worden de verantwoordelijken met naam en toenaam genoemd.