CO2-vrije wijk Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 22 augustus 2006 09:27

Voorstel
Groen! vraagt dat de provincie Vlaams-Brabant bij nieuwe verkavelingen projecten van CO2-vrije wijken opstart. Dat zijn wijken waar de CO2-uitstoot door wonen, werken en transport minimaal is, met een surplus aan leefcomfort.

Praktijkvoorbeelden
Stad van de ZonIn het Nederlandse Heerhugowaard wordt een CO2-neutrale wijk ontwikkeld: de stad van de Zon . Hiervoor worden onder meer zonnepanelen op 1400 woningen geïnstalleerd die gezamenlijk 2,45 MW duurzame stroom opwekken. Het project maakt deel uit van het 5 MW zonne-energie project in het zogeheten HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk). In dit gebied wordt 50.000m2 aan zonnepanelen geplaatst. In de Stad van de Zon wordt de CO2-uitstoot door het energiegebruik voor wonen, werken en verkeer in de wijk geminimaliseerd en de energie vooral op duurzame wijze wordt opgewekt. Het is een wijk waar de CO2-uitstoot als gevolg van het gebruik van elektriciteit en gas gecompenseerd wordt met duurzaam opgewekte stroom én de aanleg van een bos. Het opwekken van duurzame energie gebeurt door middel van zonne- en windenergie. De bewoners ontvangen van energiebedrijf Nuon een vergoeding die overeen komt met de waarde van de opgewerkte stroom. Daarmee kunnen de bewoners de meerkosten voor de zonnepanelen binnen een redelijke termijn terugverdienen. Er worden ook drie windturbines aan de rand van de wijk geplaatst, die samen ongeveer 6 Megawatt duurzame elektriciteit opwekken. Andere maatregelen om het doel van CO2-emmissieneutraliteit te realiseren, zijn de aanleg van energiezuinige woningen en een bos van 75ha. De wijk Stad van de Zon moet normaal klaar zijn in 2008. Tijdens dat proces werden stap voor stap allerlei knelpunten opgelost, onder meer op het vlak van de financiering van de zonnepanelen. Het project is ondertussen ook een deel van een EU-demonstratieproject Suncities.

CO2-vrije woningenEen ander boeiend project, dat al volledig afgewerkt is, is BedZED (Beddington Zero Energy Development), een ecowijk in de buurt van London. Het project bestaat uit 82 woningen. Er werd gekozen voor een innovatief ontwikkelingsconcept . Dat houdt onder meer in dat er werd gebruik gemaakt van hernieuwbare materialen, een manier van bouwen waardoor zo goed als geen extra verwarming nodig is, warmtekrachtkoppeling, maar ook een mobiliteitsplan voor de bewoners. De gebruikte materialen hebben een zo klein mogelijke ‘ecologische rugzak’ (de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig was om ze te maken of te verkrijgen) en zijn zoveel mogelijk afkomstig uit de directe omgeving. Het project is tegelijk een kenniscentrum dat een grote uitstraling heeft op allerlei andere nieuwe projecten. Het concept is erop gericht duurzaam wonen niet los te zien van mobiliteit en voedselkilometers. Daarom wordt er samengewerkt met de Bioregional Development Group.

BedZed woningblokDat het idee van CO2-neutraliteit ook richtinggevend kan zijn voor een hele gemeente, wordt onder meer bewezen door het Nederlandse Apeldoorn , dat tegen 2020 energieneutraal wil zijn. De eerste prioriteit is duurzaam om te gaan met energieverbruik en de beperkte beschikbare ruimte optimaal te benutten. Verder zal men er het energieverbruik in gebouwen onder de eigen verantwoordelijkheid (gemeentediensten, scholen, bedrijventerreinen) verminderen en een energiearme wijk realiseren, naast tal van andere projecten :

 • de ontwikkeling van de Whisper (een innovatieve stadsbus die minder brandstof verbruikt, de uitstoot van CO2 en fijnstof reduceert en minder lawaai produceert),
 • het zoeken naar mogelijkheden om windenergie in te zetten als energiebron,
 • het stimuleren van duurzame energie campagnes, zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie op bestaande woningen.

 • Motivatie
  Om tot een duurzame samenleving te komen, moeten we als maatschappij de volgende jaren maatregelen uitwerken om de CO2-uitstoot drastisch naar beneden te brengen. De nodige reducties gaan nog een heel stuk verder dan wat nu in het kader van het Kyoto-akkoord is afgesproken en liggen tussen de 60 en de 80% benodigde reductie. De manier hoe we met energie omgaan vormt dé sleutel als we die doelstelling willen halen. En op dat vlak liggen er nog immense mogelijkheden, onder meer in de manier waarop we bouwen en wonen. Het is mogelijk het energiegebruik nog heel sterk naar beneden te halen. Als dat gecombineerd wordt met eigen energieopwekking en de aanplanting van bos, dan kan het eindresultaat zijn dat een CO2-neutrale toestand wordt bereikt voor een bepaald project (een huis, wijk of zelfs hele gemeente). De nodige energie wordt dan volledig gecompenseerd door eigen initiatieven. Een dergelijk streefdoel vooropstellen bij nieuwe woonprojecten stimuleert sterk een proces van innovatief denken en geeft zo steun aan toekomstgerichte economische ontwikkeling. Projecten in het buitenland bewijzen ondertussen dat een CO2-neutrale wijk mogelijk is. Hoe sneller we ook in ons land dergelijke projecten uitwerken, hoe sneller we ook onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken.

  Politieke aandachtspunten
  Uit de ontwikkeling van de buitenlandse projecten blijkt dat gedurende het proces heel wat hindernissen moesten overwonnen worden, onder meer op het vlak van financiële steun tijdens de ontwikkeling. Tegelijk is er een sterke evolutie in de duurzame technologie, waardoor door b.v. betere zonnepanelen aanvankelijke problemen snel konden bijgestuurd worden. Het opzetten van een dergelijk project leidt tot enorme mogelijkheden op het vlak van innovatie en technologische ontwikkeling. Het is dan ook zeker nodig dat op allerlei manieren wordt samengewerkt met overheden en kennisinstellingen, en zeker ook met gelijkaardige projecten in het buitenland, zo mogelijk onder de paraplu van de EU.
  De term ‘CO2-neutraal’ wordt ondertussen al door velen gebruikt, maar dat wil nog niet zeggen dat een bepaald project of handeling ook effectief CO2-neutraal is. Daarom is zeker een zeer grondige opvolging en bijsturing van dergelijke projecten nodig. Dat blijkt onder meer uit de ervaring die men in Nederland opdeed met de ontwikkeling van energieneutrale woningen. Tegelijk is het ook belangrijk om huizen niet geïsoleerd te beschouwen los van meer algemene leefstijlpatronen op het vlak van mobiliteit en voedsel. Uit de verschillende projecten blijkt ten slotte ook dat een zeer uitgebreide en langdurige samenwerking en overleg met alle betrokkenen (bewoners, partners) essentieel is.

  Samenvatting
  In de manier hoe we bouwen en wonen is nog een enorme milieuwinst te realiseren. De technologie en de kennis daarvan zijn beschikbaar. Uitdagende projecten van CO2-neutrale wijken uit het buitenland bewijzen dat een hoge kwaliteit van wonen perfect te combineren is met zeer vooruitstrevende ecologische keuzes. Ook in Leuven moet dit een richtinggevend principe worden voor alle grote bouwprojecten van de toekomst. Groen! wil daarom dat in Leuven gestart wordt met een project van een CO2-neutrale wijk. In de overgang naar een duurzame maatschappij is nog een enorme milieuwinst te maken in de manier waarop we bouwen en wonen. De kennis en de technologie om ‘CO2-neutraal’ te bouwen zijn beschikbaar. Projecten in het buitenland zijn ondertussen opgezet en uitgevoerd. Er is ook in ons land dringend nood aan voorbeeldprojecten in de vorm van een CO2-neutrale wijk. Zo kan expertise worden opgebouwd voor een toekomstgerichte vorm van duurzaam bouwen die voor iedereen binnen handbereik komt.

  Meer info
  www.dubo-centrum.nl
  www.ceesbakker.nl
  www.bioregional.com

   

  Laatst aangepast op dinsdag, 22 augustus 2006 12:48