Blog van Toon Toelen
Op een dag vind je de job van je leven Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
vrijdag, 21 september 2012 18:39

Zowel minister Van Quickenborne als Carl Devlies vonden het nodig om luidop te stellen dat ze de nationale politiek vaarwel zeggen indien ze burgemeester kunnen worden van respectievelijk Kortrijk en Leuven. Nochtans is die kans bijzonder klein. Ze zijn beiden lijsttrekker. Maar hun partij is nu al niet de grootste. En de kans dat ze zetels zullen verliezen is heel erg groot. Hun uitspraak is dus een stunt of een poging om toch nog wat aandacht te genereren. Misschien zijn kiezers wel gevoelig voor dat soort argumenten? Het toont immers gedrevenheid.

Moet elke lijsttrekker nu laten weten dat hij/zij haar job desgevallend zal opgeven?

 
Groen wil offensief fietsbeleid Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zaterdag, 15 september 2012 21:28

Vanmorgen voerde Groen actie voor een offensief fietsbeleid in Leuven. Het huidig stadsbestuur zegt wel van Leuven ‘op termijn’ een fietsstad te willen maken, maar durft er niet voluit voor kiezen. Groen heeft een tienpuntenplan voor een fietsbeleid waar Leuven behoefte aan heeft.

Voor haar actie koos Groen de Sluisstraat als locatie. Die straat zou je misschien wel kunnen omschrijven als ‘de slechtst befietsbare straat’ van heel Leuven.

Toon Toelen: “Het gaat ons niet om deze straat op zich. De straat ligt er al heel veel jaren zo slecht bij, en in die zin kan ze een symbool zijn voor het Leuvens fietsbeleid. Onlangs kondigde het stadsbestuur aan dat men van Leuven een fietsstad wil maken. Dat zou dan wel ‘op termijn’ gebeuren. En om dat alles mogelijk te maken wordt nu ‘een werkgroep’ opgericht, en zal er een aparte pagina op de website van de stad komen. Elk initiatief is natuurlijk goed, maar dit is lachwekkend. Zo vragen wij al heel veel jaren om een fietsambtenaar aan te stellen, en die vraag werd telkens opnieuw onmiddellijk geweigerd, met als motto ‘wat moet die mens doen een hele dag?’. Die botte reactie illustreert hoeveel men werkelijk over heeft voor een echt fietsbeleid.”

Bij de actie stelde Groen een tienpuntenplan voor voor een offensief fietsbeleid. Een volgend stadsbestuur, liefst met Groen erbij, kan hiermee aan de slag om eindelijk van Leuven de fietsstad te maken die ze kan zijn.

Erik Daems: “Het mobiliteitsbeleid in Leuven is nog te veel en/en. Maar dat is op termijn niet vol te houden. Als je als stad echt een klimaatneutrale fietsstad wil worden, dan kun je niet doorgaan met het aantrekken van auto’s door het bouwen van nieuwe parkings. We zullen dus moeten kiezen. Als je weet dat we de auto nog vooral gebruiken voor korte afstanden, dan zie je meteen dat er nog veel ruimte is voor verbetering. De fiets is in veel opzichten het meest efficiënte en tegelijk ook nog eens het meest gezonde en meest duurzame vervoermiddel voor verplaatsingen binnen het stedelijk gebied. Maar we zullen mensen enkel kunnen overtuigen tot meer fietsgebruik als het beleid ook ondubbelzinnig durft kiezen voor de fiets. Groen heeft die keuze al gemaakt, nu de anderen nog.”

 
10 punten voor een Groen fietsbeleid Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zaterdag, 15 september 2012 21:12

Er rijden al veel fietsen in Leuven, maar Leuven is nog lang geen fietsstad. Het huidig stadsbestuur durft nog steeds niet voluit kiezen VOOR de fiets. De fiets wordt nog steeds niet beschouwd als een volwaardig vervoermiddel. Voor een groot deel van de verplaatsingen binnen het stedelijk gebied is de fiets gewoonweg het meest efficiënte vervoermiddel. Een stad die bovendien ook nog klimaatneutraal wil worden tegen 2030 zou eindelijk voor 100% de kaart van de fiets moeten trekken. Dit stadsbestuur denkt nog te veel in een en-en-model. Maar dat is op termijn niet vol te houden. Je kunt niet tegelijk minder CO2-emissies nastreven en toch meer auto’s aantrekken via nieuwe parkings. Je kunt niet blijven zeggen dat wat voor auto’s geldt dan ook maar voor fietsen moet gelden. Je kunt niet jezelf willen promoten als ‘fietsstad’ door een website en een werkgroep op te richten, maar het zelfs niet zinvol vinden om ook maar één ambtenaar aan te stellen die zich helemaal met het fietsbeleid mag bezighouden.

Groen wil het roer omgooien en vraagt een volwaardig en offensief fietsbeleid. Hieronder 10 punten voor het fietsbeleid waar Leuven al lang op wacht.

 

Structurele omkadering

1. Er komt een fietsambtenaar of fietsmanager die op alle niveaus de belangen van de fietsers kan verdedigen. De fietsambtenaar werkt aan een permanente verbetering van het fietsroutenetwerk in de stad en stelt een totaalplan fiets op.

2. Er komt een permanente fietscommissie. Via die commissie wordt het overleg over het fietsbeleid georganiseerd. In die commissie wordt een vertegenwoordiging van de Fietsersbond opgenomen.

3. Jaarlijks wordt een fietsrapport gepubliceerd, waarin verslag wordt uitgebracht van de BYPAD-audit (= instrument om fietsbeleid te evalueren) die de voortgang in het fietsbeleid meet.

4. De stad betrekt bij haar plannen en ontwerpen voor de publieke ruimte actief organisaties die de belangen van zachte weggebruikers verdedigen (Voetgangersbeweging, Fietsersbond, maar bij uitbreiding ook kwetsbare groepen als personen met een handicap, ouderen, jongeren,…)

Een volwaardig fietsnetwerk

1. Er komt een meerjarenplanning voor de uitbouw van een volwaardig fietsnetwerk. Daarbij wordt een gradatie van fietsverbindingen in kaart gebracht, van zwaardere routes (bv. waar er veel schoolverkeer is) tot lichtere routes (bv. kleine verbinding tussen straten). Op basis van die planning worden systematisch knelpunten weggewerkt om het netwerk te versterken.

2. Er wordt een inventaris van fietsknelpunten op het vlak van verkeersveiligheid, comfort en doorstroming opgemaakt en een planning om die knelpunten stap voor stap aan te pakken. Voorbeelden zijn: omgeving Keizersberg, …

3. Het is een van de taken van de fietsambtenaar om te zorgen voor een permanent en up to date overzicht van het hele netwerk. De investeringen worden gepland op basis van dat overzicht.

4. Het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk wordt uitgebouwd in overleg met de aangrenzende gemeentes. Leuven is geen eiland

5. De oversteekbaarheid van de ring en de spoorweggeul moet verbeterd worden door de fietsroutes door te trekken tot in de binnenstad.

Een consequente keuze voor fiets- en voetgangersvriendelijke infrastructuur

Eerst dient men de behoeften van de zachte weggebruiker na te gaan, dan het openbaar vervoer en dan pas het autoverkeer. Het Vademecum Voetgangersvoorzieningen en het vademecum Fietsvoorzieningen wordt consequent nageleefd. Groen kiest onder andere voor:

1. ruime obstakelvrije wandelruimte

2. een fijnmazig netwerk van comfortabele, vlot bereidbare fietsroutes, ook en vooral voor woon-werkverkeer

3. binnen dat netwerk zijn er enkele sterke hoofdfietsroutes waar enkel fietsers worden toegelaten (of waar men kiest voor een fietsstraat)

4. de kortste route voor fietsers en voetgangers

5. verkeerslichten op maat van de zachte weggebruiker, met 3 seconden “fietsgroen” op kruispunten zodat fietsers veilig voor de auto’s kunnen vertrekken

6. waar mogelijk rechts afslaan voor fietsen bij rood licht toestaan

7. voet- en fietspaden die minder onderbroken worden door zijstraten maar gewoon doorlopen, zodat de auto het voet- of fietspad moet oversteken, niet omgekeerd

8. regelmatig onderhoud

9. specifieke bewegwijzering, niet enkel voor vrijetijdsroutes maar ook voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, woon-winkelverkeer

10. voorzien van fietscomfortstroken bij kasseien

11. bij menging van voetgangers en fietsers voldoende breedte voorzien, en ook een duidelijk onderscheid tussen voetpad en fietspad omwille van de verschillende snelheid.

Fietsstraten en kindlinten

1. Waar mogelijk en zinvol wordt bij bestaande straten gekozen voor de inrichting van ‘fietsstraten’, waar de fietser en niet de automobilist de norm is.

2. Er komen ‘kindlinten’ als duidelijk afgebakende, veilige, kindvriendelijke routes die kinderbestemmingen (school, speelterrein,…) met elkaar en de woonplaats verbinden. Zo kunnen kinderen zelfstandig veilig en prettig al hun verplaatsingen te voet of met de fiets doen. Kinderen worden actief betrokken bij de uitwerking van deze kindlinten. Het is belangrijk dat er een verbinding gemaakt wordt tussen deze kindlinten, het speelweefsel, en het netwerk aan trage wegen en het Dijlepad.

Fietsen in twee richtingen en in winkelwandelstraten

1. De mogelijkheid om fietsers in beide richtingen te laten rijden in eenrichtingsstraten wordt maximaal toegepast. Dit principe wordt ingevoerd in alle enkelrichtingsstraten om fietsers de kortste weg te bieden. Kleine aanpassingen volstaan: fietsstrook in tegenrichting aanbrengen, zone 30, goede communicatie.

2. Groen pleit voor volwaardige dubbelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de Vesten. De huidige situatie is een allegaartje van smal en breed, kassei, asfalt enkelrichting en dubbelrichting. De belangrijke fietsersstromen langs de Vesten en de vele functies maken hoogwaardige dubbelrichtingsfietspaden nodig. Groen pleit voor brede rode asfaltfietspaden.

3. Fietsers worden, aan aangepaste snelheid, toegelaten in alle winkelwandelstraten.

Investeringsplan voor fietsstallingen

1. Er is nood aan een fors investeringsplan voor de uitbreiding van kwaliteitsvolle fietsstallingen in heel het stedelijk gebied (waar mogelijk overdekt en verlicht), en zeker op die plaatsen waar nu al veel fietsen worden gestald. De uitbreidingen van de voorbije jaren waren welkom, maar volstaan niet. Zo moet er aan het station meer capaciteit bijkomen voor fietsers. Het beleid om zoveel mogelijk fietsen onder de grond te krijgen en het stallen bovengronds onmogelijk te maken wijzen wij af. Bij bouwvergunningen voor nieuwe woningen en appartementen zou moeten bepaald worden dat genoeg fietsstallingen worden voorzien.

2. Er wordt een onderscheid gemaakt in het fietsparkeerbeleid voor wat betreft het gebruik. Pendelaars, bestemmingsverkeer en bewoners hebben verschillende eisen. Voor bewoners wordt ernaar gestreefd hun overdekte stallingen aan te bieden.

3. De bepaling in het algemeen politiereglement dat het stallen van fietsen op het openbaar domein verboden is, tenzij in officiële fietsstallingen wordt ongedaan gemaakt.

4. Er wordt een oplossing gevonden voor het stallen van studentenfietsen in de vakantieperiodes, in samenwerking met de KU Leuven.

5. Tijdens alle evenementen, markten en feesten worden op strategische plekken (bewaakte) stallingen voorzien, zo dicht mogelijk bij de evenementenzone.

6. Er wordt een fietsparkeernorm uitgewerkt die garandeert dat bij nieuwbouw steeds voldoende fietsenstallingen worden voorzien, die bovendien groot genoeg zijn voor buitenmaatse fietsen of fietskarren.

Plaats voor buitenmaatjes

1. Er komen meer mogelijkheden voor buitenmaatse fietsen (zoals bv. bakfietsen). Er zijn verschillende mogelijke pistes. Men zou speciale parkeervakken kunnen voorzien voor buitenmaatse fietsen, al dan niet overdekt. Het zou (in de tussentijd) ook mogelijk moeten zijn om een buitenmaatse fiets te zetten op een autoparkeerplaats. Dit soort fietsen heeft dezelfde functie als een auto. Er kan overwogen worden deze fietsen op te nemen in het systeem van bewonersparkeren. En op termijn moet ook het reglement op het voorzien van parkeerplaatsen aangepast worden. Wie nu een nieuw gebouw zet, wordt verplicht op het eigen domein autoparkeerplaatsen te voorzien. Dat zou zo moeten aangepast worden dat niet alleen standaard een ruim aantal fietsparkeerplaatsen is voorzien, maar ook voldoende plaatsen voor buitenmaatse fietsen.

Naar een stedelijk huursysteem voor fietsen

1. Er wordt onderzocht of huursystemen als Villo in Brussel in Leuven ook een kans maken. De voorkeur gaat uit naar een formule via een spin-off van Velo.

Stop fietsdiefstal

1. Er wordt verder werk gemaakt van een stevig antifietsdiefstalbeleid: een ruim aanbod aan kwaliteitsvolle, diefstalveilige fietsenstallingen, fietsgraveeracties, actieve controle, handhaving en opsporing, zodat gestolen fietsen aan de rechtmatige eigenaar bezorgd kunnen worden. Een makkelijk bereikbare en veilige fietsenstalling geldt als voorwaarde voor bouwvergunningen van appartementen en andere grote complexen (kantoorgebouwen, sport- en cultuurinfrastructuur, bedrijven,…).

2. De stad engageert zich door de website www.gevondenfietsen.be  als centraal registratiesysteem voor gevonden fietsen te gebruiken.

Het goede voorbeeld geven

1. Aanmoedigen van bedrijfsfietsen, zodat elk bedrijf een minimum aantal fietsen ter beschikking stelt van de werknemers voor verplaatsingen tijdens de diensturen en woon-werkverkeer.

2. De stad speelt zelf een voorbeeldrol door zoveel mogelijk zachte vervoermiddelen te gebruiken en te stimuleren (premies en goede fietsvoorzieningen voor het personeel, bedrijfsfietsen, …), en door een vervoersplan voor het eigen personeel op te stellen.

3. Politiepatrouilles op de fiets zijn niet alleen goed voor het contact met de bevolking, maar maken de politie ook gevoeliger voor de situatie van de zachte weggebruiker.

 
Repair Café gezocht Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag, 10 september 2012 20:27

Op het internet zoeken ze mensen die een Repair Café willen starten in Vlaanderen. Zijn er kandidaten in Leuven?

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers.

 
Na het KERNkabinet ook een HERNIEUWBARE-ENERGIEkabinet? Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zondag, 02 september 2012 19:04

Het reactorvat is gescheurd en het beton is rot maar het KERNkabinet stelt ons gerust. What's in a name?!

 
Het stadsbestuur hypothekeert de toekomst van onze kinderen Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag, 30 augustus 2012 18:38

We konden het vandaag in de krant lezen: het Vlaamse klimaatbeleid is een flop. Voor onze eigen stad zou ik zelfs nog verder durven gaan: het Leuvense klimaatbeleid is onbestaande. Nog regelmatig moeten we aan raadsleden van de meerderheid uitleggen wat klimaatneutraal precies betekent. Schepen Ridouani heeft dan wel een engagement ondertekend om Leuven klimaatneutraal te maken, maar het gevoerde beleid staat haaks op die intenties. In plaats van de CO2-uitstoot door auto's te beperken, trekt men nog méér auto's aan met nieuwe parkings aan het Sint-Maartensdal en de Bruul. In Gent koopt men hybride vuilniswagens, maar in Leuven had men daar zelfs nog niet aan gedacht. Terwijl fietsgebruik zou moeten aangemoedigd worden, is het tegenwoordig verboden om je fiets tegen je eigen gevel te stallen (zelfs als hij in niemands weg staat). De zonnepanelen op het stadskantoor zijn een schaamlapje voor een gebouw dat helemaal niet energiezuinig is. De beleidsverantwoordelijken van het AGSL horen het in Keulen donderen als je over passiefbouw begint. Een inwoner die gevelisolatie wil plaatsen, wordt het leven moeilijk gemaakt.Wie een voorstel doet om de CO2-uitstoot door vleesconsumptie te minderen, wordt belachelijk gemaakt in de gemeenteraad. Grote bomen worden bij elk stadsvernieuwingsproject vervangen door miniaturen die als CO2-buffer niemendal voorstellen. De administratie moet trekken en sleuren om een sensibiliseringscampagne te mogen voeren...

Het kan mij niet schelen hoe oud onze burgemeester is, maar zijn ideeën zijn 19de-eeuws. Het stadsbestuur hypothekeert de toekomst van onze kinderen.

 
Free Pussy Riot Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 28 augustus 2012 11:20

 
Leuven Autovrij Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zondag, 26 augustus 2012 19:02

Vandaag op Leuven Autovrij 2012. Dit was de derde editie en hoewel de datum steeds wijzigde werden we ook deze keer weer uitgeregend. Toch enkele leuke dingen gezien en gedaan, zoals de Wereldcafémensen op de Bond, de fietshandelaars op het De Laeyensplein en de Speleobox in de Minderbroederstraat. Maar relatief weinig volk door het weer. Wel veel politici gezien, die ik nooit eerder zag op de autoloze zondag. Sommigen hadden blijkbaar al lang niet meer op een fiets gezeten. Rik Daems kon een zetje gebruiken op de klim richting Brusselsepoort. Maar hij heeft een vrolijke dochter, ongeveer zo oud als Kate, dus dat was graag gedaan. Waar blijven die drie pinten die je ons beloofd had, Rik?!

Met Tie Roefs (1ste plaats provincie) en John Vankeijenberg (6de plaats provincie).

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 13:01
 
Groen pleit voor autoloze zondagen in de Leuvense deelgemeenten Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zaterdag, 25 augustus 2012 16:26

De ‘fietsplannen’ die het stadsbestuur deze week voorstelde, zijn niet meer dan een flauwe show om de totale onwil om tot een echt fietsbeleid te komen in de voorbije jaren te maskeren. Als men Leuven echt tot een fietsstad wil ombouwen zal er nood zijn aan een heuse omslag in het beleid.  Die zou zich ook kunnen tonen door de volgende jaren de autoloze zondag uit te breiden naar de deelgemeenten.

Woensdag lanceerde het stadsbestuur de website ‘Leuven fietst’. Men wil blijkbaar “op lange termijn” van Leuven een fietsstad maken. En daartoe werd ook ‘een werkgroep’ opgericht.

Toon Toelen (2de plaats Leuven en provincieraadslid): “Eerlijk gezegd is dit toch wel een beetje een beschamende vertoning. Dat er op de website van de stad eindelijk een afdeling over de fiets is, is op zich natuurlijk een goede zaak. Groen heeft de betrokken schepenen op het ontbreken daarvan al enkele jaren geleden gewezen tijdens een debat over fietsbeleid. Maar dat volstaat lang niet om tot een heus beleid te komen, het is ‘too little too late’. Om maar een enkel voorbeeld te geven: Groen vraagt al jaren naar een aparte fietsambtenaar, maar die vraag werd altijd afgewezen, met als commentaar ‘wat moet die mens doen een hele dag?’. Als een stad die de ambitie zou hebben een echte fietsstad te worden het zelfs niet verantwoord vindt om één ambtenaar volledig in te zetten op fietsbeleid, dan is er heel wat meer nodig dan een website en een werkgroep.”

Het is niet omdat er in Leuven veel fietsen rijden dat het ook een fietsstad is. Daarvoor is een andere mentaliteit nodig in de hoofden van het stadsbestuur, en met deze meerderheid is die mentaliteit nog niet echt daar. Groen wil meer daden zien die het bewijs zijn van een omslag in het denken, ten gunste van zachte weggebruikers. In de loop van de volgende weken zal Groen een reeks voorstellen lanceren om een echte boost te geven aan Leuven fietsstad.

Deze week is het weer Leuven autovrij. En hopelijk wordt het ook dit jaar een geweldig feest. Een stadsbestuur dat voluit kiest voor een andere mobiliteitsvisie gaat nog een stap verder. Groen zou in de toekomst graag echte autoloze zondagen zien, en in alle deelgemeentes.

Toon Toelen (2de plaats Leuven en provincieraadslid): “Ten eerste is Leuven autovrij eigenlijk niet autoloos, maar hoogstens autoluw. En waarom alleen de binnenstad, die sowieso al vaak autoluw is? Hebben de inwoners van Heverlee, Wijgmaal, Wilsele en Kessel-Lo dan geen recht op één dagje per jaar zonder autoverkeer? Zou het niet logischer zijn om bv. twee autoloze zondagen per jaar te organiseren, telkens in een andere deelgemeente?“

 
Groen pleit voor fietsparkeergeleidingsysteem rond station Leuven Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zaterdag, 25 augustus 2012 16:20

De Nederlandse gemeente Haarlem (150.000 inwoners) startte deze week een proefproject waarbij LED-lampjes de vrije plekken aangeven in de fietsenstalling onder het stationsplein. Groen Leuven vraagt dat de stad een gelijkaardig proefproject start in de fietsenstalling nabij het station. Met gekleurde lichtjes wordt precies aangegeven waar nog vrije plekken zijn: rood is bezet, groen is vrij.

Erik Daems (20ste plaats Groen Leuven, projectassistent bij een ingenieursbureau en bekend fietsblogger<http://edflex.blogspot.be/>): “Het doel van het proefproject is om de capaciteit van de fietsenstalling optimaal te benutten. De huidige bezetting in Haarlem schommelt rond de 80%. In Leuven zal dit niet veel minder zijn. Met het fietsdetectiesysteem worden mensen gewezen naar de overgebleven vrije plekken. Weesfietsen worden met dit systeem ook sneller ontdekt. Dat bidet de mogelijkheid om ‘langslapers’ te verplaatsen naar de achterste rekken.“

Ward Flachet (24ste plaats Groen Leuven en verkoper van tweedehands fietsen): “Nu zoek je daar als fietser tergend traag naar een vrij plaatsje. Een geleidingsysteem is veel comfortabeler. Het vermijdt onnodige frustratie. Is de fietsenstalling vol? Dan verwijzen dynamische borden je naar stallingen in de omgeving.”

Toon Toelen (2de plaats Groen Leuven en provincieraadslid): “Zulke parkeergeleidingsystemen kosten eenmalig ongeveer 250 euro per sensor. Dat lijkt duur, maar dat valt best mee in vergelijking met wat de stad zal betalen voor de uitbating van de fietsenstalling onder het De Somerplein (jaarlijks 483.400 euro). Misschien kan op die plaats nog bespaard worden door het werk deels te automatiseren? Bijvoorbeeld door ‘s nachts toegang te verlenen met een badge of je elektronische identiteitskaart.“

Erik Daems, Ward Flachet en Toon Toelen zijn actief in de fietsersbeweging. Groen maakt van fietsbeleid een prioriteit bij de komende verkiezingen.

Meer info over het Nederlands proefproject op http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=repository&repository=Proef+met+fietsdetectie+fietsenstalling+Stationsplein+Haarlem

 
« StartVorige12345678910VolgendeEinde »

Pagina 2 van 171